Nainstalujte si:
       

Překlad shaking


shaking = třesení; otřásání; třesoucí se; natřásání; otřesy; chvění; otřes; protřepávání; třepání; nátřasný; hrozící (pěstí, holí); chvějící; rozklepaný; rozkolísaný; roztřesený; záchvěv; viklání; trylkování; protřepání; nátřasný dopravník
be shaking = třást se; třepat se;
torsional shaking = torzní chvění; torzní otřesy; torzní vibrace;
vehicle shaking = třepání vozidla; chvění vozidla;

Překlad shaking z webu:
Shaking their heads.  A vrtění hlavami.
The shaking stopped.  Přestala se třást.
It was shaking now.  Nyní se již chvěla.
And he was shaking his head.  A vrtěl hlavou.
He came to life, shaking my hand off.  Percy ožil a mou ruku setřásl.
The second one showed them shaking hands.  Druhý je ukazoval, jak si podávají ruce.
Finally he said this, with a shaking head:  Nakonec pravil, potřásaje hlavou:
Sarah was on the motorcycle behind them, shaking her head.  Sarah jela na motocyklu za nimi a vrtěla hlavou.
He attacked the stacks of bills, his hands shaking violently.  Vrhl se na balíčky bankovek a ruce se mu silně třásly.
A second later it was morning, and someone was shaking him.  Uplynula sotva vteřina a bylo ráno a někdo s ním třásl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshaky   shale   shall   shame   shank   shape   share   share capital