Nainstalujte si:

       

Význam slova synsémantický; syntagma; syntaktický


synsémantický = neplnovýznamový

syntagma = větná, syntaktická dvojice

syntaktický = větný, skladebný

Next: syntax, syntaxe; syntaxon; syntetický; syntetizér    telegram; teleiofilie; telekinetika