Nainstalujte si:

       

Význam slova rozeta, roseta; rozkolník; rozvalina; róba; rtu


rozeta, roseta = ornamentální motiv ve tvaru růžice; kruhové okno zdobené kružbou (obv. gotické)

rozkolník = člen některé ze sekt vzniklých odštěpením od pravoslavné církve

rozvalina = zřícenina, ruina, troska domu nebo hradu

róba = dámské slavnostní, zejm. večerní šaty

rtu = zn. Hg (hydrargyrum)- Stříbrolesklý, za pokojové teploty tekutý kov.

Next: rubaška; rubato; rubeola; rubidium; rubidomycin    septima; septum; sepulkrální; seradela; seraf