Nainstalujte si:

       

Význam slova patriarchát; patriciát; patricij; patrilinearita


patriarchát = 1. forma společenské struktury charakteristická vedoucí úlohou muže (otce), dědickou posloupností v mužské linii; 2. úřad a hodnost patriarchy, území jím spravované

patriciát = zámožné měšťanstvo

patricij = v antickém Řím plnoprávný občan; zámožný, bohatý občan

patrilinearita = mužská linie; jméno po otci, majetek se dědí v mužské linii

Next: patrimonium; patriot; patriotizmus, patriotismus    planografie; planparalelní; plantáž; plantogram