Nainstalujte si:

       

Význam slova izoecho, isoecho; izogama, isogama


izoecho, isoecho = elektrický obvod meteorologického radaru

izogama, isogama = izolinie tíhového zrychlení

Next: izoglosa, isoglosa; izogóna, isogona    kardio-, kardi-; kardiocentrum; kardiologie