Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad spöttisch; Sprache; sprechen do češtiny


spöttisch = výsměšný, uštěpačný, hanlivý, ironický, směšný, posměvačný, posměšně, potupně, směšně

e Sprache = jazyk (řeč), mluva, dikce, řeči, jazyce

sprechen = promluvit, hovořit, promlouvat, pravit, dít, mluvíme, povíme, zmíníme, mluví ((oni), hovoří (oni), povídat


Next: Sprecher; Sprechstelle; Sprechstunde    stillgestanden; Stilllegung; Stillstand