Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad geschleift; geschleppt; geschleudert do češtiny


geschleift = vlečený, vlečen, tažen, srovnán se zemí, vláčel

geschleppt = vlečen, vláčel, tahal, tahán, smýkal, smýkán, vlečený

geschleudert = vrhán, házel, metal, metán, mrštil, mrsknul, hozený


Next: geschlichtet; geschliffen; geschlitzt    Gleichstellung; Gleichung; gleichwertig