Nainstalujte si:
       

Nìmecký slovník - pøeklad Geschäftstätigkeit; Geschäftsträger do èeštiny


e Geschäftstätigkeit = èinnost, obchodní èinnosti, zpùsobilost k právním úkonùm, obchodování, podnikatelská èinnost

e Geschäftsträger = zmocnìnci, správci vyslanectví, správce vyslanectví, zástupce, zplnomocnìnec, obchodní zástupce, diplomatická hodnost


Next: Geschäftsverkehr; Geschäftsvertretung    glänzen; glänzend; gläsern