Nainstalujte si:
       

Překlad suggestion


suggestion = návrh; náznak; vnuknutí; pobídka; podnět; sugesce (vnuknutí); rada; připomínka; zlepšovací návrh; pokyn; nabídka; vliv; námět; nepřísežná odpověď; nepřísežná výpověď; návrhový; doporučení; ponaučení; sugerování; vsugerování; vsugerovávání; pokynutí
improvement suggestion = návrh zlepšovací; zlepšovací návrh; návrh na zlepšení; convey the suggestion = vyjádřit;

Překlad suggestion z webu:
The suggestion wasn't met with enthusiasm.  Návrh nepřijala zrovna s nadšením.
But your suggestion might be worthwhile.  Ale váš návrh je zajímavý.
I've discussed your suggestion with the governor.  Probral jsem váš návrh s guvernérem.
It was at his suggestion that we have both come to you.  Z jeho podnětu přicházíme oba za vámi.
There was not even any suggestion that anything had been heard.  Dokonce ani jediná známka, že by ho stařec zaslechl.
But it was quite a natural suggestion for a layman to make.  Ale té poznámce se nedivím, úvaha zazněla z úst laika.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsuicide   suing   suitable   suitcase   sulfide   sulphate   sulphide   sulphite