Nainstalujte si:
       

Překlad statement


statement = sdělení; příkaz; výpověď (tvrzení); výkaz; údaj; prohlášení; povel (počítačově); tvrzení; přehled (výkaz); zpráva; rozhodnutí; výtah; specifikace; formulace; instrukce; výraz; referát; výrok; výpis; odpočet; zjištění; finanční výkaz; komuniké; návrh
action statement = popis činnosti; formulace;
alter statement = příkaz modifikace; modifikační příkaz;
ambiguous statement = dvojznačné prohlášení; problematické prohlášení;
annual statement = roční účetní výkaz; výroční výkaz; výroční zpráva;

Překlad statement z webu:
His statement reflected that.  To se odrazilo v jeho prohlášení.
The second statement was a lie.  Druhá věta byla lež.
Chavez evaluated that statement briefly.  Chavez o tom prohlášení krátce zauvažoval.
Do we have a statement for the defense?  Má obhajoba nějaké prohlášení?
I wish to make a statement now.  Rád bych učinil prohlášení.
With the flame we make a statement to the darkness.  Tím plamenem vydáváme prohlášení k temnotě.
To these sheets he attached a full statement of expenditure.  K těmto listům také připojil úplný výkaz výdajů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstatement of fact   statesman   static   static friction   station   stationary   stationary vehicle   statistics