Nainstalujte si:
       

Překlad standard


standard = korouhev; standarta (korouhev); kritérium (norma); norma; podstavec; poměr (určitý); pravidlo (určitý poměr); směrodatný; vzor; stojan; měřítko; uznaný; standardizovaný (normový); normální; normový; stožár; typ; zástava; obvyklý; normál; úroveň; sloup
above standard = nadstandardní; nadprůměrný;
academic standard = akademický standard; akademická úroveň;
acceptable standard = přijatelná norma; přijatelný standard;
accommodation standard = bytový standard; úroveň vybavení bytů; vybavení bytu;

Překlad standard z webu:
Standard format.  Standardní model.
That's standard procedure.  Je to standardní procedura.
It was standard practice.  To byla běžná praxe.
It was her standard greeting.  Bylo to její obvyklé přivítání.
Naga lifted the battle standard on high.  Naga vysoce pozdvihl bojovou zástavu.
Sofia left promptly at five, her standard hour.  Sofia odešla přesně v pět, to byla její obvyklá hodina.
Unfortunately, it was found to contain only standard earth organisms.  Bohužel nasbíral jen běžné zemské organismy.
But he's impenetrable, much too sophisticated for the standard tests.  Ale je neproniknutelný, příliš intelektuální na standardní testy.
It was the death of an age, of a standard of behavior.  Byla to smrt celého věku, vzoru chování.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstandard cost   standardization   standards   standing   stands   staple   start   start-up