Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad spread do češtiny

spread = rozšiřovat; rozprostřít (4. p.); šíření (2. p.); rozšířit; rozšířit se; šířit se; rozšíření; rozsah; rozpětí (křídel); rozestřít; rozrůst se; rozvinout; roztáhnout; rozloha; rozptyl; rozestřít se; pokrýt; povléct; potáhnout (povrch ap.); rozprostřel
bed spread = pokrývka; přehoz postele;
flame spread = povrchová zápalnost; šíření plamene (ve spalovacím prostoru);
yield spread = rozptyl zisku; ziskové rozpětí;

Příklady překladu slova "spread" z webu:

Spread the word.  Předejte to dál.
He spread his hands.  Napřáhl ruce.
There he spread out his map.  Tam rozvinul mapu.
Get some men spread out down there.  Pošlete tam nějaké muže.
It was beginning to spread out.  Začínalo se rozšřivoat.
Hands on the glass and spread 'em.  Ruce na sklo a pořádně od sebe.
Meanwhile, the three of us better spread out.  Zatím bychom se radši měli rozdělit.
Three miles down, and a current to spread it around.  Tři míle dolů a ještě proud, co to roznese všude kolem.
It was impossible not to admire the fortune spread before him.  Nedokázat neobdivovat jmění, které před ním leželo.
The bird turned about and opened its beak and spread its wings.  Pták se otočil, rozevřel zobák a roztáhl křídla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspree   sprig   spring   spring characteristic   spring chicken   spring constant   spring leaf   spring rate