Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad something that do češtiny

something that = něco, co; něco co; někdy (v budoucnosti i v minulosti)
for something that = pro něco (co); pro něco co;

Příklady překladu slova "something that" z webu:

Something that noone's ever seen before.  Něco, co nikdy nikdo předtím neviděl.
I'm something that got in your way.  Jsem něčím, co ti vstoupilo do cesty.
There was something that needed doing.  Něco bylo třeba učinit.
You will sing something that entertains the heart.  Zazpíváš něco, co obveselí srdce.
The pain was huge, something that felt like a thunderclap sounds.  Hrozně to zabolelo, jako ohlušující rachot.
I think she found out something that scared her.  Myslím, že zjistila něco, co ji vyděsilo.
Besides, it didn't have to be something that dramatic.  Kromě toho to nebylo nijak podstatné.
On the fire was a pot of something that smelled to soup.  Nad ohněm byl kotlík s něčím, co vonělo jako polévka.
First time at bat, and he turns out something that good!  Poprvé v akci a provede něco tak mimořádného.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsomewhere   sorrow   sorry   sorter   sortie   sorting   sought   sound