Nainstalujte si:
       

Překlad shocked


shocked = šokoval (4. p.); šokovaný; ostuda
be shocked = být šokovaný; zhrozit se;

Překlad shocked z webu:
Shocked by your news about my son.  Ohromen zprávou o synovi.
It shocked his mind and body.  Otřáslo to jeho myslí i tělem.
The reporters shocked me.  Reportéři mě šokovali.
There was a shocked silence.  Odpovědí mu bylo šokované ticho.
Even his wife was shocked at the price.  Dokonce i jeho manželku ta cena šokovala.
Next was a sight that shocked me:  Pohled na dalšího klienta mnou otřásl:
It was success which left her shocked and gaping.  Byl to úspěch, který jí otřásl a ohromil ji.
The mri looked as if he had been struck, shocked and offended at once.  Mri se podíval, jako by byl udeřen, šokován a uražen zároveň.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorshoe brake   shook   shooting   shop-window   shopping   shore   short   short circuit