Nainstalujte si:
       

Překlad servant


servant = sluha; zaměstnanec; služebník; služka; služebná; státní úředník; sloužící; zřízenec; pomocná síla; sluhovský; služka
civil servant = veřejný zaměstnanec; zaměstnanec veřejných služeb; zaměstnanec státu; úředník; vyšší státní úředník; zaměstnanec ve státní službě;
domestic servant = domácí sluha; zaměstnanec v domácnosti; služka;
general servant = služka;

Překlad servant z webu:
A servant entered.  Sluha vešel.
The woman servant poured it for him and he thanked her.  Služka mu nalila, poděkoval jí.
How did the servant person get there?  Jak se tam ta sloužící osoba dostala?
Gone, and left his servant stranded in a city he barely knew.  Zmizel a nechal svého sluhu trčet ve městě, které sotva znal.
I will never be a servant again.  Už nikdy nebudu sluhou.
He was just a youth, the servant said.  Byl to nějaký mladík, říkala služebná.
At last the door opened and his servant entered.  Konečně se otevřely dveře a vstoupil sluha.
Jack followed him to the door, where another servant did his duty.  Jack ho následoval ke dveřím, kde konal své povinnosti jiný sloužící.
They were at the front door now and a servant had opened it wide.  Byli teď u hlavních dveří a sluha je doširoka otevřel.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorserved   server   service   service board   service brake   service charge   service man   serviceable