Nainstalujte si:
       

Překlad sergeant


sergeant = seržant; četař; strážník; strážmistr; šikovatel; seržantský; seržantka; dělovod; sériový
drill sergeant = poddůstojník provádějící výcvik; vojenský instruktor;

Překlad sergeant z webu:
Sergeant major, isn't it amazing how women stick together?  Seržante, neohromuje vás také, jak ženy drží pohromadě?
The sergeant saluted.  Seržant zasalutoval.
Tony, the sergeant said.  Tony, řekl seržant.
That's what the sergeant says.  Alespoň to nám říkal serža.
Yeah, right, said the sergeant uncertainly.  Jo, správně, přikývl seržant nejistě.
He'll retire as a command sergeant major.  Půjde do penze jako velící seržant.
Is the colonel picking on his sergeant again?  Zase si utahuje plukovník ze seržanta?
This is a nonsecure line, sir, the sergeant reminded him.  Tohle je nezakrytá linka, pane, připomněl mu seržant.
I just got a call from the battalion sergeant major.  Právě mi telefonoval seržant od praporu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorseriatim   serie   series   serious   serjeant   sermon   serpent   servant