Nainstalujte si:
       

Překlad screaming


screaming = ječící; křičení; křičící; sutina
be screaming = křičet; ječet;

Překlad screaming z webu:
Screaming faces.  Křičící obličeje.
The baby screaming in there.  Uvnitř pláče dítě.
The sirens were screaming now.  Sirény teď ječely.
It was, in fact, screaming at the top of its lungs.  Dalo by se říct, že vykřikla skutečně z plných plic.
After awhile—a long, long while—the screaming stopped.  Po chvíli - dlouhé, dlouhé chvíli - křik ustal.
He pulled it out, the wood screaming against the steel.  Vytáhl sekeru ven, dřevo zaskřípalo o ocel.
The man's skin is burning and he's screaming for mercy.  Tomu chlapovi hoří kůže a řve o smilování.
The others were all rolling on the floor, screaming in pain.  I ostatní se už váleli na zemi a řvali bolestí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscreed   screen   screening   screw   screw cap   screwdriver   screws   script