Nainstalujte si:
       

Překlad permission


permission = povolení (výslovné); svolení (výslovné); dovolení (výslovné); souhlas; oprávnění; povolovací; dovolený
accord permission = udělit povolení; vydat povolení;
give permission = dát povolení; dovolit;
grant permission = udělit povolení; dát povolení; dovolit;
implied permission = samozřejmé povolení; mlčky předpokládané povolení; konkludentní povolení;

Překlad permission z webu:
Permission granted.  Povoluje se.
That permission had to come from one place.  To povolení mělo přijít z jednoho místa.
TwoFive, tower, permission granted.  Dvapětko, tady věž, pojíždění povoleno.
Who gave you permission to do that?  Kdo ti dal k tomuhle svolení?
We have to get permission from the doctor.  To by nám musel povolil lékař!
Are they to have their permission to land?  Mají dostat povolení k přistáni?
He said nothing, waiting for his master's permission to speak.  Neřekl nic, čekal, až mu pán dovolí promluvit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpermit   permitted   permittivity   permutation   peroxide   perpetuity   person   personal