Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad faithful do češtiny

faithful = věrný; věřící (zejména mohamedán); spolehlivý; svědomitý; stálý; důvěryhodný; poctivý; pravdivý; přesný; stoupenec (pravověrný); závazný; loajální; zbožný; počestný; poctivě

Příklady překladu slova "faithful" z webu:

I was faithful to you.  Byla jsem ti věrná.
He was a faithful but terrible letter writer;  Domů psal často, ale příšerně.
First blood for the faithful servant.  První krev pro věrného sluhu.
You'll never have a more faithful ally.  Věrnějšího spojence nebudete mít.
You will be rewarded, he told his faithful vassal.  Dostanete odměnu, řekl svému věrnému vazalovi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfall due   falling   fallow   false   false step   false witness   falsehood   falsetto