Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad expansiveness; expansivity; expatiate do češtiny


expansiveness = rozsáhlost, šíře, roztažitelnost, sdílnost, expanzívnost, expanzionismus, roztaživost, expanzionizmus

expansivity = roztažnost, rozpínavost, koeficient roztažnosti, objemová roztažnost, roztaživost

expatiate = šířit se, mluvit široce, vykládat zeširoka, psát zeširoka, bloudit, toulat se (poněkud zast., zprav. přenes.), hovořit široce


Next: expatriate; expatriation; expectance    figuring; filamentous; filbert; file