Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deeply do češtiny

deeply = hluboce; do tmava (barva); důkladně; dokonale; temně (barva); hlučně (hlas); hlasitě (hlas); promyšleně; lstivě; vychytrale; intenzivně; vřele; hluboko; hluboko uznalý
more deeply = hlouběji; hlubší;

Příklady překladu slova "deeply" z webu:

Deeply hurt.  Hluboce ranilo.
Very deeply hurt, he concluded.  Jsem velice hluboce raněn, opakoval skřet.
He was deeply frightened.  Moc se bál.
You have drunk deeply of everything.  Ze všeho jste se zhluboka napil.
It was all too deeply buried.  Byl však celý příliš hluboko pohřben.
She yawned, and he was deeply moved.  Zívla si, a jeho to hluboce dojalo.
His face looked drawn, the eyes deeply socketed.  Vypadal vyčerpaně, oči měl zapadlé.
His tone was that of a man deeply and inconsolaWy affronted.  Tón jeho hlasu byl tónem člověka hluboce a nenapravitelně uraženého.
He looked up, his heavy jowls unshaven, eyes deeply shadowed.  Vzhlé­dl, oči hluboko zapadlé, mohutné čelisti neholené.
He stared at himself in the mirror and breathed deeply ten times.  Prohlédl se v zrcadle a desetkrát zhluboka vydechl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordefault   defeated   defect   defective   defence   defence area   defendant   deference