Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad courtesy do češtiny

courtesy = zdvořilost; vybrané chování; laskavost; svolení; ohleduplnost; čestný; formální; dvornost; poklona; pozornost; zdvořilostní; galantnost; stropní svítilna

Příklady překladu slova "courtesy" z webu:

Courtesy was implicit in her distance and her tone.  Tón jejího hlasu i vzdálenost na něj působily zdvořile.
Putin's courtesy made him uneasy.  Putinova zdvořilost ho uváděla do rozpaků.
It's common courtesy to knock before you come in.  Obvykle se zdvořile zaklepe, než se někam vstoupí.
There is a courtesy to be done.  Ještě je tu zdvořilost, která musí být dodržena.
Susan paid her the courtesy of not lying .  Zuzana jí prokázala svou úctu tím, že jí nelhala.
I would consider it a courtesy if you did not open it again.  Považoval bych za laskavost, kdybys ho už znova neotevírala.
He hadn't been able to turn off the doors' courtesy voice circuits.  Nedokázal odpojit zdvořilostní obvody dveří.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcourts   courtyard   cousin   covenant   cover   coverage   covered   covering