Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad courage do češtiny

courage = kuráž; odvaha; statečnost; zmužilost; kurážný; mužnost; smělost; odvážný
Dutch courage = kuráž pod vlivem alkoholu; moře po kolena;
give courage = povzbudit; dávat odvahu;
lose courage = ztratit odvahu; zmalomyslnět;
take courage = dodat si odvahy; odhodlat se; vzmužit se; sebrat odvahu; sebrat odvahu; zmužit se;

Příklady překladu slova "courage" z webu:

Courage was not enough.  Odvaha nestačila.
Your courage is great and you have proved to be a man of honour.  Máš velikou odvahu a dokázal jsi, že jsi čestný muž.
You have courage and wit.  Máš odvahu i důvtip.
It takes no courage to die.  Umřít nevyžaduje žádnou odvahu.
I don't have the courage for that.  Na to nemám odvahu.
If she could keep her courage up.  Pokud jí vydrží kuráž.
It takes a man of great courage to open his throat.  Nepořádná a bolestivá.
But the greatest weapon you possess is the courage in your heart.  Ale největší zbraň, kterou máš, je odvaha ve tvém srdci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcourse   course of action   course of business   court   court martial   court of appeal   court of law   courtesy