Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad council do češtiny

council = rada (správní rada); obecní úřad; místní úřad; zasedání rady; shromáždění rady; koncil (círk.); shromáždění; kolegium; odborová rada; synedrion; porada; velerada; zasedací; poradní sbor; konsil; zastupitelstvo (obce); obecní; církevní sněm; zasedání
city council = městská rada; municipální rada;
common council = obecní rada; municipální rada;
county council = hrabská rada; krajský výbor; okresní výbor; rada hrabství; rada okresu; krajská rada;
district council = rada okresu; okresní rada;

Příklady překladu slova "council" z webu:

The council has been disbanded.  Rada byla rozpuštěna.
The town council makes the laws, really.  Zákony tady dělá městská rada.
This is friendly council where any man may speak his mind.  Tohle je přátelská porada, kde každý může vyslovit, co si myslí.
I've taken over a council room topside here.  Zabral jsem poradní místnost tady nahoře.
Ten minutes later, there was a council of war on the bridge.  O deset minut později se na můstku sešla válečná rada.
It hit the back wall of the council chamber and dented it very badly.  Narazila do zadní stěny sněmovní síně a vyryla v ní pěkný kráter.
The rest were the makers of policy, a council of the old, the veteran.  Zbytek tvořili politici, rada starších, veteráni.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcouncillor   counsel   count   countenance   counter   counterclaim   counting   country