Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad common do češtiny

common = běžný; obyčejný; častý; společný; veřejný; obvyklý; prostý; obecný; nevzdělaný; nevkusný; pospolitý; sprostý (hanl.); všeobecně známý; notorický (velice známý); obecní půda; pastvina; občina (hist.); normální; samozřejmý; přirozený; průměrný; hrubý
in common = společný; dohromady; společně;
more common = běžnější; častější (běžnější); is a common = je běžný;
ownership in common = spoluvlastnictví;
tenancy in common = podílové spoluvlastnictví; have st. in common = mít společného (co);

Příklady překladu slova "common" z webu:

Common criminal?  Sprostý zločinec ří­káš?
A common misconception.  To je běžný omyl.
Like a common criminal!  Jako nějakého obyčejného grázla!
It was a common hyperbole.  Bylá to obvyklá hyperbola.
You're not in the common policefiles.  Vy nejste v obyčejném policejním rejstříku.
It was not only the common people;  Nejednalo se jen o obyčejný lid.
It is not tidy,' was the common excuse.  Musí se uklidit, znělo obvyklé vysvětlení.
They'll keep their enmity buried, for the common good?  Dokáží pro obecné blaho pohřbít své nepřá­telstv?
He was, after all, not one of the common herd.  Konec konců nepatřil k té lůze.
From time immemorial, the darker the skin the more common the person;  Sluhové převzali opratě a odvedli koně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcommon denominator   common knowledge   commonly   commonplace   commons   communication   communications   community