Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad column do češtiny

column = sloupec; sloup; rubrika; oddíl; zástup; četa (pochodující); sloupek; rota; koutek; útvar; stojan; řada vozidel; kolona vozidel; konvoj; sloupek řízení; sloupeček; sloupcový; besídka; kolona; tlačený prut; svislá řada; ruční páka; řídicí sloupek; setnina
absorbing column = absorpční věž; Gay-Lussacova věž;
adsorption column = adsorpční kolona; adsorpční sloupec;
advertisement column = inzertní sloupec; inzertní rubrika;
advertising column = inzertní sloupec; reklamní sloupec; tříčtvrtěsloup; mm Hg;

Příklady překladu slova "column" z webu:

The column was approaching the gate now.  Ale jednoho dne mi ho vrátíte.
Hesitantly the column started after her.  Průvod za ní se dal váhavě do pohybu.
There was a column of black smoke out there.  Tam se táhl pás temného dýmu.
You have strayed the column widely, sovkela.  Zabloudil jsi daleko od kolony, sovkele.
Dunross peered at the tiny column of characters.  Dunross upřel zrak na delikátní sloupce znaků.
It didn't move, but the silvery column rose and fell.  Nehýbal se, ale stříbřitý sloup se zvedal a klesal.
A cone of gnats swarmed in a column of sunlight.  V kuželu světla se točilo hejno komárů.
The women and children will be in a column on open ground.  V zástupu na otevřeném prostranství budou ženy a děti.
Yabu was shouting orders at the head of the column and set off.  Jabu v čele kolony vykřikoval rozkazy a vyrazil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcolumn gear-shift lever   column gearshift lever   combat   combination   combine