Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad benevolent do češtiny

benevolent = laskavý; dobročinný; benevolentní; dobrotivý; shovívavý; blahovolný; blahosklonný; dobročinná společnost
more benevolent = více benevolentí; benevolentnější;

Příklady překladu slova "benevolent" z webu:

Treatle gave her a benevolent smile.  Traktát se na ni blahosklonně usmál.
Milo bore the tumultuous celebrations with benevolent grace.  Milo ty bouřlivé ovace snášel s blahosklonnou nenuceností.
And do the people thrive under his benevolent rule?  A lidé i země jistě jen vzkvétají pod jeho dobrotivou vládou?
Either way he doesn't sound like the most benevolent of employers.  V každém případě to nevypadá, že by byl ke svým lidem nejlaskavější.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbent on   bent-grass   benthos   benzoate   bequest   berserk   berth   better