Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad backward do češtiny

backward = zpět; zpětný; zaostalý; nerozvinutý; duševně zaostalý; obrácený zpět; obrácený vzad; dozadu; obráceně; pozpátku; nazpět; zpáteční; špatný; nesmělý; opožděný; pomalý; liknavý; otočený vzad; rekreační; nepokrokový; držící se zpátky; ostýchavý; pozadu

Příklady překladu slova "backward" z webu:

Very backward place, this.  Je to moc zaostalé místo, tohle městečko.
Locke stepped backward and disappeared.  Locke odstoupil od dveří a zmizel.
Then he slid backward around a scarp of rock.  Pak ustoupil podél skalního srázu.
Sophie felt herself staggering backward in amazement.  Sophie se úžasem zapotácela.
Without thinking, she kicked powerfully backward with her other foot.  Aniž by přemýšlela, mocně kopla druhou nohou dozadu.
His vision blurred and he fell backward again.  Před očima se mu udělaly mžitky a on opět upadl.
But step by step he had been forced backward toward belief.  Ale krůček za krůčkem byl tlačen k přesvědčení.
I counted to three hundred, then to be safe backward again to zero.  Napočítal jsem tři sta a pak pro jistotu ještě zpět do nuly.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbackwards   bacon   bad language   badge   badly   baffle   baggage   bailment