Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad attitude do češtiny

attitude = postoj; držení těla; postavení; póza; stanovisko; názor; poměr (postoj); osobní reakce; atituda; poloha; držení plodu; letová poloha; uložení; vzezření; chování; postoj k; postojový; polohový setrvačník
condescending attitude = blahosklonnost; blahosklonný postoj;
work attitude = postoj k práci; pracovní morálka;
wrong attitude = nesprávný postoj; nesprávné stanovisko; chybné stanovisko;

Příklady překladu slova "attitude" z webu:

Her attitude had changed.  Její chování se změnilo.
Could be another attitude change.  Mohlo by dojít k další změně polohy.
It is an absurd attitude to take towards life.  Takový poměr k životu by byl nesmyslný.
That does not sound like the attitude of defeat.  To mi nezní jako poraženecká nálada.
You see, my climate demands a special attitude toward water.  Víte, moje podnebí vyžaduje od člověka vůči vodě zvláštní postoj.
Galey blinked, straightened, and took a more formal attitude with him.  Galey zamrkal, vzpřímil se a začal se chovat formálněji.
Floyd was now aware of a subtle change in attitude toward him;  Floyd si nyní uvědomoval jemnou změnu v postoji vůči němu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorattorney   attraction   attribute   attrition   auction   audience   audit   auditor