Nainstalujte si:
       

Překlad "attaché do češtiny

přidělenec; atašé; příruční kufřík na dokumenty; aktovka; kufřík; příruční kufřík na dokumenty

commercial attaché - obchodní přidělenec; obchodní atašé;
Příklady z webu (neověřeno):

The legal attaché handed over a tenfranc note.  Právní přidělenec mu podal desetifrankovou bankovku.
Yep, the legal attaché replied.  Jo, odpověděl právní přidělenec.
At the embassy, the legal attaché paced nervously in the lobby.  Na velvyslanectví přecházel právní přidělenec nervózně halou.
attack   attacker   attempt   attendance   attendant   attending   bandage   bellyful   bloke