Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad at ease do češtiny

at ease = v pohodě; v pohodlí; pohodlně; bez rozpaků; klidný; v klidu; při každé příležitosti
set at ease = uklidnit; uspokojit; ubezpečit; ukojit;
stand at ease = stát v pohovu; pohov;

Příklady překladu slova "at ease" z webu:

I stood at ease and looked at the large posters beside the door.  Dal jsem si pohov a prohlížel jsem si velké plakáty vedle dveří.
I'm sorry, he said, strangely ill at ease with his clumsiness.  Promiňte, ozval se, podivně v úzkých nad svou nešikovností.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorat hand   at heart   at home   at issue   at large   at last   at law   at night