Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad as well do češtiny

as well = také; tak dobře; rovněž; stejně tak; k tomu; stejně; stejně dobře; stejně jako (1. p.)
I might as well = klidně jsem mohl (...);

Příklady překladu slova "as well" z webu:

As well he might.  To klidně mohl.
Might as well be gods.  Proč by to nemohli být bohové?
You may as well know them all.  Takže je můžeš vědět i všechna.
She is well as well as you are.  Je v pořádku tak jako ty.
That she could feel as well as hear.  To cítila i slyšela.
They took my keys too, as well as my pistol.  Vzali si jak klíče, tak mou pistoli.
I've tried to cover your problems as well as ours.  Nové mlčení.
All were armed with bows and arrows as well as swords.  Byli ozbrojeni luky a meči.
There were signs of unease outside the house as well as in.  Před domem i v něm panovalo napjaté ovzduší.
Well, said a voice, again behind me, we might as well be on our way.  To stačí, ozval se znovu hlas za mnou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorasbestos   ascendant   ashamed   ashlar   aside   aside from   ask a question   askance