Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad as if do češtiny

as if = jako by; jako kdyby; jako by se nic nestalo

Příklady překladu slova "as if" z webu:

As if what?  Jako by co?
Almost as if nothing was going on.  Skorem jako by se nic nedělo.
It was as if she knew me.  Jako by mě znala.
The pal fell as if poleaxed.  Chlápek šel k zemi jak podťatý.
He held his breath as if in pain.  Zadržel dech, jako by to bolelo.
For a second she lay as if paralyzed;  Vtom výkřiky umlkly, jako když utne.
And her father had nodded his, as if that was what he expected.  A táta přikývl, jako by to čekal.
You gave me your cloak, he said as if in reproach.  Dalas mi svůj plášť, řekl jakoby káravě.
The woodwork creaked and seemed to cry out as if in pain.  Dřevo vrzalo a zdálo se, že sténá jakoby bolestí.
He was weeping, and his body was trembling wildly, as if with ague.  Plakal, tělo se mu nezvladatelně třáslo jako v zimnici.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoras long as   as many   as possible   as usual   as well   asbestos   ascendant   ashamed