Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad artillery do češtiny

artillery = dělostřelectvo; artilerie; dělostřelecký; artilérie; dělostřelecká palba
horse artillery = jízdní dělostřelectvo; hipomobilní dělostřelectvo;

Příklady překladu slova "artillery" z webu:

The artillery captain broke first, and after that the exodus started.  První podlehl kapitán od dělostřelců a po něm nastal hromadný úprk.
Thunder boomed like artillery fire, but she didn't even stir.  Hrom duněl jako dělostřelectvo, ale ona se ani nepohnula.
Who would think of reviving artillery in this day of shields?  Kdo by pomyslel na renesanci dělostřelectva v této době?
Who could have guessed they'd use artillery in this day of shields?  Koho by napadlo, že v dobách štítů použijí dělostřelectvo?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorartist   artwork   as if   as long as   as many   as possible   as usual   as well